Vedtekter

Vedtekter for VDC Norway

Versjon 1 vedtatt ved stiftelse den 13. desember 2023

 

 1. Navn og organisasjonsform

Organisasjonens navn er VDC Norway. Organisasjonen er organisert som en forening. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 1. Formål

2.1.   Formålet med medlemsforeningen er å dele erfaringer og utvikle kompetanse og løsninger for bedre prosjektgjennomføring med økt samspill og digital støtte.

2.2.   Foreningen skal arbeide for utvikling og økt bruk av Virtual Design and Construction som VDC rammeverk for prosjektgjennomføring i hele byggeriets livssyklus.

2.3.   Foreningens skal bidra til innovasjon og bærekraft ved å være inkluderende og støttende ovenfor initiativ som

2.4.   Forskning, utvikling og formidling skal prioriteres høyt gjennom egen initiativ og samarbeid med andre.

2.5.   Foreningen kan tilby kommersielle tjenester til medlemmer og andre, og kan også ta del i eksterne prosjekter (ideelle, undervisnings- og forskningsbaserte, kommersielle o.l.) innenfor foreningsformålet.   

2.6.   Foreningen skal være en uavhengig og konkurransenøytral interesseorganisasjon. Foreningen er ideell og har ikke profittformål.

 1. Medlemmer

3.1.    Alle foretak, organisasjoner og andre virksomheter som ønsker å støtte opp om foreningens formål kan bli medlemmer.

3.1.1   Et medlem som selv er en medlemsorganisasjon kan ikke overføre sine medlemsfordeler til egne medlemmer. Medlemsorganisasjoner kan likevel velge å utpeke en person fra et medlem som sin representant i VDC Norway.

3.1.2.   Konsernselskaper kan inneha konsernmedlemskap. I slike tilfeller regnes hele konsernet som medlem.

3.2.    For VDC Norway sine medlemmer gjelder følgende:

3.2.1. Foreningens medlemmer er foretak, organisasjoner og virksomheter. Medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og er valgbare til alle verv og posisjoner.

3.2.2. Alle medlemmer må registrere hvilke person(er) som møter i foreningens organer og endringer i dette må meddeles skriftlig.

 1. Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap sendes skriftlig etter foreningens anvisning, og skal inneholde de informasjoner som foreningen finner nødvendig og anviser om.

 1. Opphør av medlemskap

5.1.    Medlemskap opphører dersom medlemskontingenten ikke betales.

5.2.    Utmeldelse må skje skriftlig.

5.3.    Ved opphør av medlemskap opphører alle rettigheter.

5.4.    Forfalt kontingent, kontingent for året for en oppsigelse, eller eventuell kontingent i henhold til minimumstid, er medlemmet pliktig til å betale selv om medlemskapet er opphørt eller blir sagt opp. Utmeldelse gir ikke krav på tilbakebetaling av kontingent for inneværende år.

 1. Finansiering

Foreningen finansieres ved hjelp av medlemskontingent og inntekter fra aktiviteter og virksomhet i henhold til foreningsformålet.

 1. Styret

7.1.    Styret består av leder og 3 til 5 ordinære medlemmer som velges på årsmøtet for ett år. Det tilstrebes at styret gjenspeiler medlemsmassen. Det bør søkes et mangfold ved sammensetning av styret.

7.2.    Årsmøtet skal også velge inntil 4 varamedlemmer til styret. Varamedlemmene nummereres for å angi hvem som trer inn først ved forfall blant de faste styremedlemmene.

7.3.    Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Styret fatter beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

7.4.     Styret skal ansette daglig leder.

7.5.    Styret kan delegere deler av sin myndighet (men ikke ansvar) til daglig leder.

7.6.    Styret kan ikke meddele eneprokura, men til minst to personer i fellesskap.

 1.  Daglig leder

8.1.    Daglig leder står for den daglige ledelsen av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir. Den daglige ledelse omfatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning.

8.2.    Daglig leder representerer foreningen utad og tegner foreningens firma i saker som inngår i den daglige ledelse og ligger innenfor styrets budsjett.

8.3.    Daglig leder tilrettelegger og deltar på årsmøte og styremøter.

 1. Tematiske grupper

9.1.  Foreningens medlemmer med felles interesser kan slutte seg sammen i egne tematiske grupper. Undergruppene bør gjenspeile strukturen i buildingSMART International.

9.2.  Deltagelse i en tematisk gruppe krever medlemskap i foreningen.

9.3.  Styret utpeker ledere for de tematiske gruppene etter innstilling fra daglig leder.

 1. Samarbeidspartnere

10.1.   Foreningen kan inngå samarbeidsavtaler med eksterne. Slike avtaler kan blant annet gå ut på at samarbeidspartnere skal kunne delta uformelt i foreningens aktiviteter, herunder møter i tematiske grupper.

10.2.   Samarbeidspartnere skal ikke ha medlemsrettigheter eller stemmerett på foreningens møter.

 1. Nasjonalt og internasjonalt medlemskap

11.1.  VDC Norway har samarbeid med Center for Integrated Facility Engineering (CIFE).

11.2.  VDC Norway kan være medlemmer at andre organisasjoner. Dette besluttes av styret.

11.3.  Medlemmer som representerer VDC Norway må selv dekke kostnaden ved dette. Styret kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

 1. Regnskapsår

Regnskapsåret følger kalenderåret.

 1. Valgkomite

Foreningen skal ha en valgkomité som fremlegger forslag for årsmøtet på kandidater til de verv som er på valg, innenfor rammen av vedtektene. Komitéen skal ha tre medlemmer som velges av årsmøtet hvert år. Instruks for valgkomitéen skal vedtas av, og kun endres av, årsmøtet.

 1. Årsmøte

14.1. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. mai.

14.2. Innkallingen skal inneholde innkomne saker som styret har varslet om. Saker som medlemmene ønsker opp på årsmøtet må være sendt styret 6 uker før årsmøtet.

14.3. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Styret plikter å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis 10 % av de ordinære medlemmene krever dette.

14.4. Styret skal innkalle til årsmøte med minimum 3 ukers frist.

14.5. På årsmøtet har hvert ordinært medlem 1 stemme.

14.6. Ordinært årsmøte skal behandle:

–         Valg av møteleder og 2 representanter til å signere protokoll

–         Godkjenning av innkalling

–         Styrets årsberetning

–         Årsregnskap med revisors beretning

–         Budsjett, inkludert medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til styret

–         Vedtektsendringer

–         Saker som forelegges av styret

–         Innkomne saker

–         Følgende valg:

–    Leder og nestleder for styret

–    Øvrige styremedlemmer

–    Varamedlemmer til styret

–    Revisor (dersom omsetningen krever dette regnskapsmessig)

–    Valgkomité

 1. Eksklusjon

15.1. Styret kan beslutte å ekskludere medlemmer som handler mot avgjørelse truffet i henhold til gjeldende vedtekter – opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen – eller på annen vesentlig vis misligholder sine medlemsforpliktelser.

15.2. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende årsmøte. Opprettholdelse av styrets eksklusjonsvedtak krever 2/3 flertall i årsmøtet. 

 1. Endringer av vedtekter

Endringer av disse vedtektene krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 1. Oppløsning

Foreningen kan oppløses etter behandling på 2 ordinære årsmøter. Ved oppløsning skal foreningens eiendeler disponeres iht. vedtak i siste årsmøte.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane