Digitalisering i VDC

Skal vi opprette en  temagruppe for digitalisering i VDC Norway?
Denne grupper bør bære aktuelt for både programvareutvikler og brukere
Ta kontakt med Eilif Hjelseth for mer info

Behov for en ny type kompetanse innen informasjonsledelse

Jobber du i et VDC prosjekt så har du behov for kompetanse innen informasjonsledelse!
Se på hvor mye informasjon man utveksler mellom så mange hele tiden i et prosjekt.

VDC Norway ønsker å følge opp dette behovet med å operasjonalisere løsningene som ligger i
NS-EN ISO 19650 (informasjonsforvaltning med BIM) og NS-EN ISO 29481 (BIM informasjonsleveranser). Målet er å redusere barrierene for virksomheter og prosjekter å ta i bruk systematisert informasjonsforvaltning. Dette gjøres ved en praktisk tilnærming, med fokus på å konkretisere en «steg-prosess» virksomheter og prosjekter kan ta i bruk.
Her har vi et samarbeid med Prosjekt Norge. Du oppfordres til å melde deg på NS-EN ISO 19650 workshopserien Prosjekt Norge gjennomfører i perioden 2023-2025.

Bakgrunn:
Digitalisering dreier seg om å etablere grunnlag for automatisk informasjonsutveksling mellom mennesker, systemer og maskiner. Den kan ikke være friksjon mellom dem. For maskiner er det nødvendig med interoperabilitet, det vil si at programvare og maskinvare kan «snakke med hverandre».

Språklig «interoperabilitet»:
Det samme gjelder oss mennesker. Historien om Babels tårn kommer fra bibelen. Menneskene bygde et tårn til himmelen. Gud likte ikke dette. Han forvirret menneskene ved å gi dem forskjellige språk, og byggingen stoppet opp. Historien illustrerer effekten av entydig språk for kommunikasjon, samarbeid, koordinering og samutvikling. Behovet for felles språk og begrepsapparat, og at dette bør bli gitt av NS-EN ISO 19650 vektlegges i en gjennomgang av standardkontrakter for byggebransjen. NS-EN ISO 19650 er også påpekt som en nødvendig felleskomponent i bransjen av BNL sitt Digitalt Veikart 2.0.

Teknisk interoperabilitet:
For å unngå «babelsk forvirring» mellom maskiner og systemer har digitaliseringen i lang tid fokusert på interoperabilitet mellom programvare (eks. IFC) og standardiserte maler for utveksling av informasjon (eks. PDT).

Organisasjonell «interoperabilitet»:
Parallelt anerkjennes behov for nye prosesser som støtter opp om nye digitale verktøy. Det er behov for interoperabilitet mellom fag, faser og roller. Bransjerapporter; forskning; næringspolitikk og kontraktsvurderinger stadfester behovet for en omforent informasjonsforvaltning. De aktuelle løsningene ligger i NS-EN ISO 19650 (informasjonsforvaltning med BIM) og NS-EN ISO 29481 (BIM informasjonsleveranser).

Nivåer av endring
Grafen under er fra adoptert fra (Downes, 2009). Den viser forskjellige «lag» av endring. Poenget med den er at teknologi endrer seg raskere enn de nødvendige sosiale; forretningsmessige og politiske endringene som er påkrevd for å utløse verdipotensialet til teknologien. En interessant utvikling med tilfellet med BIM er at den politiske endringen har ligget foran den sosiale og forretningsmessige endringen. Norges Nasjonale Innovasjons-System (NIS) har fremmet BIM fra politisk nivå i over 10 år. Men de forretningsmessige og sosiale endringene henger etter. Digital Arena har derfor fokus på å assistere forretningsmessig og sosial endring.

Perspektiver for endring
Eilif Hjelseth, professor på NTNU var tilstede på første ISO møte om NS-EN ISO 19650. Han har over 30 års erfaring fra forskning og praksis innenfor BIM og VDC. Nestleder, stipendiat og universitetslektor (OsloMet) Anders Rekve ble introdusert for BIM i oljebransjen for 10 år siden. Han jobbet siden med PAS 1192 (forløper til NS-EN ISO 19650) i Storbritannia. Sammen har Eilif og Anders forsket på problematikk relatert til BIM adopsjon og informasjonsledelse i norsk BAE-bransje.

Perspektivet, som fører til fokus på en praktisk «steg-prosess» for implementering av NS-EN ISO 19650 (se workshopserien i Arena for Digitalisering til Prosjekt Norge) er i stor grad inspirert fra lærdommer med å implementere kunnskapsbasert praksis i medisinsk forskning (Harvard; Penn; Oxford).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane